محصولات تهران استون نماینده رسمی پرشین استونیت در تهران !!!

16 طرح شیت استونیت

16 نوع ابزار استونیت هرکدام در 16 طرح

ابزار میانه T

ابزار میانه T

ابزار بوردر

ابزار بوردر

ابزار زاویه داخلی

ابزار زاویه داخلی

ابزار حاشیه

ابزار حاشیه

ابزار نبشی بیرونی

ابزار نبشی بیرونی

ابزار نبشی ثابت

ابزار قرنیز ۹ سانتی

ابزار قرنیز 9 سانتی

ابزار قرنیز 17.5 سانتی

ابزار قرنیز 18 سانتی

ابزار ستون

ابزار ستون

ابزار زاویه بیرونی

ابزار زاویه بیرونی

ابزار چهارچوب 10 سانتی

ابزار چهارچوب 10 سانتی

ابزار فریم 3 سانتی

ابزار فریم 3 سانتی

ابزار نبشی داخلی

ابزار نبشی داخلی

ابزار قرنیز 12 سانتی

ابزار قرنیز 12 سانتی

ابزار اختلاف سطح

ابزار اختلاف سطح

ابزار تاج گلویی روکشدار

ابزار تاج گلویی

ابزار چهارچوب 16 سانتی

ابزار چهارچوب 16 سانتی

ابزار فریم 5 سانتی

ابزار فریم 5 سانتی

ابزار اسکوتی

ابزار اسکوتی

ابزار قرنیز ۷ سانتی

ابزار قرنیز 7 سانتی

کد طرح های پارکت دنیز

پارکت لمینت دنیز
پارکت لمینت دنیز
پارکت لمینت دنیز
پارکت لمینت دنیز
پارکت لمینت دنیز
پارکت لمینت دنیز
پارکت لمینت دنیز
پارکت لمینت دنیز
پارکت لمینت دنیز
پارکت لمینت دنیز
پارکت لمینت دنیز
پارکت لمینت دنیز